Aktualny przetarg

Numer postępowania: SBS. Belno.271.2.2016

Zagnańsk, dnia  28.11. 2016r.

INFORMACJA  O  WYNIKACH

 

Stowarzyszenie Braterskie Serca w Belnie informuje, że w dniu  22 listopada 2016r.  o godz. 15:30 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Zakup (dostawa) autobusu 19 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D”.

Po dokonaniu otwarcia Zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono
w dniu 28.11.2015 r.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą ilością otrzymanych punktów złożył wykonawca:

Zakład Usługowo – Tapicerski   Tomasz Gad

ul. Spacerowa 26 B  26-067  Strawczyn

 

Cena ofertowa brutto: 242 400,00 zł

Gwarancja udzielona przez Wykonawcę: 60 miesięcy

Wielkość zużycia energii (l/100 km):  8,2 l

Wielkość emisji dwutlenku węgla (g/km): 200 g

Udzielona gwarancja na perforację nadwozia: 144 miesiące

Termin wykonania zamówienia: 16 styczeń 2017 roku.

Wykaz złożonych ofert  oraz liczba uzyskanych punktów

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto oferty

(zł)

Wielkość zużycia energii

(l/100 km)

Wielkość emisji dwutlenku węgla

(g/km)

Udzielona gwarancja na perforację nadwozia

(miesięcy)

1

MERCUS TRUCK SP. Z O.O.

ul. Braci Pillatich 4/15

00-771  Warszawa

251 535,00

7,9

204

144

Punkty

Ogółem: 97,60 punktów w tym:

57,82

10

9,8

20

2

Zakład Usługowo – Tapicerski

Tomasz Gad

ul. Spacerowa 26 B

26-067  Strawczyn

242 400,00

8,2

200

144

Punkty

Ogółem: 99,63 punktów w tym:

60

9,63

10

20

 

Zamawiający informuje, że nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy

Numer postępowania: SBS.Belno.271.2.2016     

 

   Zagnańsk, dnia 22.11. 2016r.

 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

w przetargu nieograniczonym na zadanie inwestycyjne pn.:

 

„Zakup (dostawa) autobusu 19 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D”.

 

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 242 673,00 zł brutto.

Termin wykonania zamówienia:  16 stycznia 2017 rok.  

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto oferty

(zł)

Wielkość zużycia energii

(l/100 km)

Wielkość emisji dwutlenku węgla

(g/km)

Udzielona gwarancja na perforację nadwozia

(miesięcy)

1

MERCUS TRUCK Sp. z o.o.

ul. Braci Pillatich 4/15

00-771  Warszawa

251 535,00

7,9

204

144

2

Zakład Usługowo – Tapicerski

Tomasz Gad

ul.Spacerowa 26 B

26-067  Strawczyn

242 400,00

8,2

200

144

 

 

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy – nr 2

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Zakup (dostawa) autobusu 19 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D”, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 342507-2016 w dniu 14.11.2016r. W odpowiedzi na zapytanie oferenta, które wpłynęło
w dniu 18.11.2016r.  do Zamawiającego tj. Stowarzyszenie Braterskie Serca w Belnie
w trybie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29  stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) wyjaśnia, iż:

 

Pytanie 1

 

Czy Zamawiający zmieni zapis w SIWZ pkt 3.2.3. ppkt. 2 na „W przypadku wystąpienia awarii polegającej na unieruchomieniu samochodu w okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do odebrania go z siedziby Zamawiającego lub miejsca wystąpienia awarii i dokonania naprawy w stacji serwisowej autoryzowanej przez producenta
samochodu ?

 

Odpowiedź 1

 

Zamawiający informuje, że zapis zawarty w SIWZ pkt 3.2.3. ppkt. 2 pozostaje bez zmian.

 

 

 

Pytanie 2

 

W opisie zamówienia Zamawiający nie zawarł wymagań dotyczących ogrzewania przestrzeni pasażerskiej, a bez dodatkowego ogrzewania, przestrzeń pasażerska będzie niedogrzana. Proponuję dopisać w wymaganiach: ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej zależne od pracy silnika lub niezależnie od pracy silnika.

 

Odpowiedź 2

 

Zamawiający informuje, iż  poszerza opis przedmiotu zamówienia o następujący zapis: wymagane ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej niezależnie od pracy silnika.

 

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy – nr 1

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Zakup (dostawa) autobusu 19 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D”, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 342507-2016 w dniu 14.11.2016r. W odpowiedzi na zapytanie oferenta, które wpłynęło
w dniu 17.11.2016r.  do Zamawiającego tj. Stowarzyszenie Braterskie Serca w Belnie
w trybie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29  stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) wyjaśnia, iż:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści autobus wyposażony w szyby pojedyncze montowane przez producenta samochodu bazowego?

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza. Autobus musi być wyposażony w szyby zgodnie
z SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza ramki okienne wraz ze słupkami bocznymi z tworzywa ABS (łatwo zmywalne), a ściany podokienne wraz z sufitem pokryte tapicerką miękką ?

Odpowiedź 2

Zamawiający dopuszcza ramki okienne wraz ze słupkami bocznymi z tworzywa ABS (łatwo zmywalne), a ściany podokienne wraz z sufitem pokryte tapicerką miękką.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści autobus bez świateł halogenowych przednich ?

Odpowiedź 3

Zamawiający dopuści autobus bez świateł halogenowych przednich.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści autobus bez górnych kierunkowskazów?

Odpowiedź 4

Zamawiający dopuści autobus bez górnych kierunkowskazów.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści autobus bez zaczepu holowniczego z tyłu?

Odpowiedź 5

Zamawiający dopuści autobus bez zaczepu holowniczego z tyłu.

Pytanie 6

Proszę o sprecyzowanie „Fotele w kabinie pasażerskiej klasy turystycznej” czy mają to być fotele wysokie tapicerowane ze sztywnym oparciem czy z uchylnym oparciem, czy z uchylnym oparciem i rozsuwanym bocznym przy fotelach podwójnych ??

Odpowiedź 6

Zamawiający informuje, że fotele w kabinie pasażerskiej mają być wysokie, tapicerowane z uchylnym oparciem.

Pytanie 7

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie w projektu umowy  § 5 pkt 4 – długość gwarancji jest określona i podawana w ofercie przetargowej i nie może być zmieniana (przedłużana).

Odpowiedź 7

Zamawiający informuje, że  § 5 pkt 4 projektu umowy pozostaje w dotychczasowym brzmieniu.

 

 „Zakup (dostawa) autobusu 19 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D”.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://wtzbelno.jimdo.com/przetargi/

 

Ogłoszenie nr 342507 - 2016 z dnia 2016-11-14 r.

 

Zagnańsk: „Zakup (dostawa) autobusu 19 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy                                                     Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe                                                                         Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego                                                                   Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej                                                                                                                    nie
Nazwa projektu lub programu                                                                                                O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

 

nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

 

nie

 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

 

nie

 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

 

nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

 

nie

 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie Braterskie Serca, krajowy numer identyfikacyjny 260611647, ul. Belno  143, 26-050  Zagnańsk, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413001951, e-mail , faks 413001951.
Adres strony internetowej (URL): http://wtzbelno.jimdo.com/

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

 

tak
http://wtzbelno.jimdo.com/przetargi/
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

tak
http://wtzbelno.jimdo.com/przetargi/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

 

nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

 

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Adres:
Stowarzyszenie Braterskie Serca Belno 143 26-050 Zagnańsk
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

 

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zakup (dostawa) autobusu 19 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D"
Numer referencyjny: Znak: SBS.Belno.271.2.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

 

nie
II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

 

Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup (dostawa) fabrycznie nowego autobusu (rok produkcji 2016) do przewozu 19 pasażerów + 1 kierowca z możliwością przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich przeznaczonego dla Stowarzyszenia Braterskie Serca w Belnie. Samochód musi być wyposażony w najazd dla wózków inwalidzkich. Wymagania techniczne 1. Autobus fabrycznie nowy, nieużywany, bez wad 2. Rok produkcji - 2016 3. Najazdy składane do wprowadzenia wózka inwalidzkiego 4. Ilość miejsc – 19+ 1 5. Rodzaj silnika – Diesel 6. Pojemność silnika min. 1900 cm3 7. Zbiornik paliwa min 70 l 8. Moc silnika min 140 KM 9. Norma emisji zanieczyszczeń min EURO5 lub wyższa 10. Pojazd musi posiadać pełną homologację na autobus oraz na przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. 11. Skrzynia biegów manualna, min. 6-biegowa + bieg wsteczny 12. Sprzęgło suche 13. Układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy 14. Hydrauliczny system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) 15. Układ hamulcowy dwuobwodowy, hydrauliczny ze wspomaganiem 16. Przekładania z blokadą koła kierownicy 17. Wspomaganie układu kierowniczego 18. Koła i ogumienia - 6 szt. 19. Pełnowymiarowe koło zapasowe - 1 szt. 20. Opony letnie z felgami - 6 szt. 21. Opony zimowe - 6 szt. 22. Chlapacze przednich i tylnich kół - 4 szt. 23. Rozstaw osi min 4 100 cm 24. Długość dowolna (cm) 25. Podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną 26. Pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego szyby dwuwarstwowe , panoramiczne, zasłonki 27. Szyba przednia ze szkła klejonego z osłoną przeciwsłoneczną dla kierowcy 28. Młoteczki do zbicia szyb umieszczone przy wyjściach ewakuacyjnych 29. Uchwyty do mocowania wózka inwalidzkiego w systemie szynowym 30. Komplet atestowanych pasów bezpieczeństwa zabezpieczających wózki inwalidzkie 31. Trójpunktowe pasy bezpieczeństwa ze zwijaczami na wszystkie fotele pasażerów i kierowcy 32. Fotele w kabinie pasażerskiej klasy turystycznej 33. Siedzenie kierowcy z zagłówkiem 34. Pokrycie ścian, słupków, sufitu tapicerką miękką dźwiękoszczelną-termiczną 35. Uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadanie pasażerów 36. Poręcz zabezpieczająca, znajdująca się przed fotelem zamontowanym przy drzwiach 37. Obniżony stopień wejścia 38. Szyba za kierowcą/ przegroda za fotelem kierowcy 39. Szyba elektryczna w drzwiach przednich kierowcy 40. Szyberdach mechaniczny z wyjściem awaryjnym 41. Oświetlenie centralne 42. Oświetlenie stopnia bocznego- wejściowego 43. Lusterka elektryczne i podgrzewane z szerokim kątem widzenia 44. Lusterko wewnętrzne 45. Drzwi obok z prawej strony kierowcy otwierane manualnie 46. Poduszka powietrzna kierowcy 47. Tachograf cyfrowy 48. Radio z CD - możliwość odtwarzania MP3, 49. Klimatyzacja kabiny kierowcy i dodatkowa przedziału pasażerów 50. Światła halogenowe przeciwmgielne przednie 51. Światła obrysowe boczne i dachowe, górne kierunkowskazy 52. Immobilaizer 53. Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz 54. Zamek centralny z możliwością otwarcia z pilota zamontowanego przy kluczyku 55. Apteczka autobusowa 56. Trójkąt ostrzegawczy wystawiany na zewnątrz pojazdu 57. Atestowana i ważna gaśnica 58. Zestaw podręcznych narzędzi 59. Autobus musi być objęty co najmniej 24 miesięcznym okresem gwarancji, z zachowaniem gwarancji producenta pojazdu bazowego, bez limitu kilometrów. Gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne bez limitu przejechanych kilometrów - min 24 mies. 60. Gwarancja na wady powłoki lakierniczej bez limitu przejechanych kilometrów - min 24 mies. 61. Gwarancja na perforację nadwozia i podwozia bez limitu przejechanych kilometrów – nie mniej niż 6 lat (72 miesiące) 62. Autoryzowany serwis nie może znajdować się więcej niż 100 km od siedziby Zamawiającego 63. Autobus musi posiadać na wszystkie zastosowane materiały i wyposażenie odpowiednie certyfikaty, oraz spełniać normy i przepisy o przewozie osobowym oraz przewozie osób niepełnosprawnych 64. Dokumentację umożliwiającą pierwszą rejestrację pojazdu w kategorii autobus - homologacja 65. Zaczep holowniczy z przodu i z tyłu Inne Wymagania Zamawiającego 1.W chwili dostawy samochód musi posiadać wykonany przegląd zerowy oraz gwarancję określoną w książce gwarancyjnej. 2.Wykonawca w chwili odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, przekaże Zamawiającemu dokumenty związane z dopuszczeniem pojazdu do eksploatacji (kartę pojazdu wyciąg ze świadectwem homologacji, książkę gwarancji oraz fakturę zakupu). Wykonawca zapewni: • przeszkolenie pracowników obsługi w zakresie eksploatacji pojazdu i BHP w warunkach praktycznego użytkowania pojazdu, • W przypadku wystąpienia awarii samochodu w okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do odebrania go z siedziby Zamawiającego, dokonania naprawy w stacji serwisowej autoryzowanej przez producenta samochodu, oraz do jego odstawienia do siedziby Zamawiającego po usunięciu awarii.
II.5) Główny kod CPV: 34121000-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

 

data zakończenia: 16/01/2017
II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

 

Zamawiający nie wymaga oświadczeń lub dokumentów w przedmiotowym zakresie.

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie określa warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający nie wymaga oświadczeń lub dokumentów w przedmiotowym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

 

Zamawiający nie wymaga oświadczeń lub dokumentów w przedmiotowym zakresie.

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

 

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub należy wskazać dostępność tych dokumentów w formie elektronicznej pod wskazanym adresem internetowym. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 10.7 SIWZ ( jeżeli dotyczy). Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego( jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

 

nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

 

nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

 

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

 

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

 

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

 

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Aukcja wieloetapowa

 

etap nr

czas trwania etapu

 

 

 


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

 

Kryteria

Znaczenie

Cena brutto oferty

60

Wielkość zużycia paliwa

10

Wielkość emisji dwutlenku węgla

10

gwarancja na perforację nadwozia

20

 


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Licytacja wieloetapowa

 

etap nr

czas trwania etapu

 

 

 


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 22/11/2016, godzina: 15:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Archiwalne przetargi

„Zakup (dostawa) autobusu 22 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D”

                                                                 

Numer postępowania:SBS.Belno.271.1.2016                   

 Zagnańsk, dnia  8 listopada  2016  roku

                                                                                      

OGŁOSZENIE O  UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Zakup (dostawa) autobusu 22 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D”.

 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Zakup (dostawa) autobusu 22 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D”  zostało unieważnione.

 

Uzasadnienie

W dniu 28.10.2016 r. Zamawiający (Stowarzyszenie Braterskie Serca w Belnie) zamieścił
w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 333530 - 2016 ogłoszenie
o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczące realizacji zadania pn.: „Zakup (dostawa) autobusu 22 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D” z terminem otwarcia ofert wyznaczonym na dzień 7 listopada 2016 roku. Do końca terminu składania ofert wpłynęło jedna oferta, której cena przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Numer postępowania: SBS.Belno.271.1.2016                                                                             

  Zagnańsk, dnia 07.11. 2016r.

 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

w przetargu nieograniczonym na zadanie inwestycyjne pn.:

 

„Zakup (dostawa) autobusu 22 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D”.

 

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 242 673,00 zł brutto.

Termin wykonania zamówienia:  16 stycznia 2017 rok.  

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto oferty

(zł)

Wielkość zużycia energii

(l/100 km)

Wielkość emisji dwutlenku węgla

(g/km)

Udzielona gwarancja na perforację nadwozia

(miesięcy)

1

MERCUS TRUCK          Sp. z o. o.

ul. Braci Pillatich 4/15,                            00-771 Warszawa

 

279 210, 00 zł

10, 0

208

144


Ogłoszenie nr 333530 - 2016 z dnia 2016-10-28 r.

Zagnańsk: „Zakup (dostawa) autobusu 22 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie Braterskie Serca, krajowy numer identyfikacyjny 260611647, ul. Belno  143, 26-050  Zagnańsk, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413001951, e-mail , faks 413001951.
Adres strony internetowej (URL): http://wtzbelno.jimdo.com/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
http://wtzbelno.jimdo.com/przetargi/
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
http://wtzbelno.jimdo.com/przetargi/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

tak
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Adres:
Stowarzyszenie Braterskie Serca Belno 143 26-050 Zagnańsk
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

tak
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zakup (dostawa) autobusu 22 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D”.
Numer referencyjny: SBS.Belno.271.1.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

tak
II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup (dostawa) fabrycznie nowego autobusu (rok produkcji 2016) do przewozu 22 pasażerów + 1 kierowca z możliwością przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich przeznaczonego dla Stowarzyszenia Braterskie Serca w Belnie. Samochód musi być wyposażony w najazd dla wózków inwalidzkich. Wymagania techniczne 1. Autobus fabrycznie nowy, nieużywany, bez wad 2. Rok produkcji - 2016 3. Najazdy składane do wprowadzenia wózka inwalidzkiego 4. Ilość miejsc - 22 + 1 5. Rodzaj silnika – Diesel 6. Pojemność silnika min. 1900 cm3 7. Zbiornik paliwa min 70 l 8. Moc silnika min 140 KM 9. Norma emisji zanieczyszczeń min EURO5 lub wyższa 10. Pojazd musi posiadać odpowiednie homologacje i certyfikaty dopuszczające rejestrację na terenie Polski oraz w pozostałych krajach Unii Europejskiej i poza unijnymi. 11. Skrzynia biegów manualna, min. 6-biegowa + bieg wsteczny 12. Sprzęgło suche 13. Układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy 14. Hydrauliczny system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) 15. Układ hamulcowy dwuobwodowy, hydrauliczny ze wspomaganiem 16. Przekładania z blokadą koła kierownicy 17. Wspomaganie układu kierowniczego 18. Koła i ogumienia - 6 szt. 19. Pełnowymiarowe koło zapasowe - 1 szt. 20. Opony letnie z felgami - 6 szt. 21. Opony zimowe - 6 szt. 22. Chlapacze przednich i tylnich kół - 4 szt. 23. Rozstaw osi min 4 100 cm 24. Długość dowolna (cm) 25. Podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną 26. Pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego szyby dwuwarstwowe , panoramiczne, zasłonki 27. Szyba przednia ze szkła klejonego z osłoną przeciwsłoneczną dla kierowcy 28. Młoteczki do zbicia szyb umieszczone przy wyjściach ewakuacyjnych 29. Uchwyty do mocowania wózka inwalidzkiego w systemie szynowym 30. Komplet atestowanych pasów bezpieczeństwa zabezpieczających wózki inwalidzkie 31. Trójpunktowe pasy bezpieczeństwa ze zwijaczami na wszystkie fotele pasażerów i kierowcy 32. Fotele w kabinie pasażerskiej klasy turystycznej 33. Komfortowe siedzenie kierowcy z zagłówkiem 34. Pokrycie ścian, słupków, sufitu tapicerką miękką dźwiękoszczelną-termiczną 35. Uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadanie pasażerów 36. Poręcz zabezpieczająca, znajdująca się przed fotelem zamontowanym przy drzwiach 37. Obniżony stopień wejścia 38. Wieszaki ubraniowe na słupkach bocznych 39. Szyba za kierowcą/ przegroda za fotelem kierowcy 40. Szyba elektryczna w drzwiach przednich kierowcy 41. Szyberdach mechaniczny z wyjściem awaryjnym 42. Oświetlenie centralne 43. Oświetlenie stopnia bocznego- wejściowego 44. Lusterka elektryczne i podgrzewane z szerokim kątem widzenia 45. Lusterko wewnętrzne 46. Drzwi obok z prawej strony kierowcy otwierane elektrycznie 47. Poduszka powietrzna kierowcy 48. Tachograf cyfrowy 49. Radio z CD - możliwość odtwarzania MP3, 50. Klimatyzacja kabiny kierowcy i dodatkowa przedziału pasażerów 51. Światła halogenowe przeciwmgielne przednie 52. Światła obrysowe boczne i dachowe, górne kierunkowskazy 53. Immobilaizer 54. Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem pd wewnątrz 55. Zamek centralny z możliwością otwarcia z pilota zamontowanego przy kluczyku 56. Apteczka autobusowa 57. Trójkąt ostrzegawczy wystawiany na zewnątrz pojazdu 58. Atestowana i ważna gaśnica 59. Zestaw podręcznych narzędzi 60. Autobus musi być objęty co najmniej 24 miesięcznym okresem gwarancji, z zachowaniem gwarancji producenta pojazdu bazowego, bez limitu kilometrów, oraz podczas awarii producent powinien zapewnić pojazd zastępczy w ciągu 24 h od zgłoszenia 61. Gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne bez limitu przejechanych kilometrów - min 24 mies. 62. Gwarancja na wady powłoki lakierniczej bez limitu przejechanych kilometrów - min 24 mies. 63. Gwarancja na perforację nadwozia i podwozia bez limitu przejechanych kilometrów – nie mniej niż 6 lat (72 miesiące) 64. Autoryzowany serwis nie może znajdować się więcej niż 100 km od siedziby Zamawiającego 65. Autobus musi posiadać na wszystkie zastosowane materiały i wyposażenie odpowiednie certyfikaty, oraz spełniać normy i przepisy o przewozie osobowym oraz przewozie osób niepełnosprawnych 66. Dokumentację umożliwiaąjcą pierwszą rejestrację pojazdu w kategorii autobus - homologacja 67. Zaczep holowniczy z przodu i z tyłu 2 Inne Wymagania Zamawiającego 2.1. W chwili dostawy samochód muszą posiadać wykonany przegląd zerowy oraz gwarancję określoną w książce gwarancyjnej. 2.2. Wykonawca w chwili odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, przekaże Zamawiającemu dokumenty związane z dopuszczeniem pojazdu do eksploatacji (kartę pojazdu wyciąg ze świadectwem homologacji, książkę gwarancji oraz fakturę zakupu). 2.3. Wykonawca zapewni:  przeszkolenie pracowników obsługi w zakresie eksploatacji pojazdu i· BHP w warunkach praktycznego użytkowania pojazdu,  W przypadku wystąpienia awarii samochodu w okresie trwania gwarancji· Wykonawca zobowiązany będzie do odebrania go z siedziby Zamawiającego, dokonania naprawy w stacji serwisowej autoryzowanej przez producenta samochodu, oraz do jego odstawienia do siedziby Zamawiającego po usunięciu awarii.
II.5) Główny kod CPV: 34121000-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 16/01/2017
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający nie wymaga oświadczeń lub dokumentów w przedmiotowym zakresie.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie określa warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający nie wymaga oświadczeń lub dokumentów w przedmiotowym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający nie wymaga oświadczeń lub dokumentów w przedmiotowym zakresie.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub należy wskazać dostępność tych dokumentów w formie elektronicznej pod wskazanym adresem internetowym. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 10.7 SIWZ ( jeżeli dotyczy). Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego( jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

 

 


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena brutto oferty

60

wielkość zużycia energii

10

wielkość emisji dwutlenku węgla

10

gwarancja na perforację nadwozia

20


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

 

 


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 07/11/2016, godzina: 15:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe: